Item 1 Title

Item 1 Description

Item 1 Title

Item 1 Description

Item 1 Title

Item 1 Description

Item 1 Title

Item 1 Description

Item 1 Title

Item 1 Description

Item 1 Title

Item 1 Description

Item 1 Title

Item 1 Description

Item 1 Title

Item 1 Description

 

 

The Foreign Policy Concept of the Republic of Kazakhstan 2014 – 2020

The Foreign Policy Concept of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – the Concept) has been developed based on the directions, set forth in the Strategy Kazakhstan-2050 Address to the people of Kazakhstan by President of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – Strategy 2050). This strategy represents a system of fundamental views on the principles, approaches, aims, priorities and tasks of foreign policy for the Republic of Kazakhstan.

 

 

Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының 2014 – 2020 жылдарға арналған ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының тұжырымдамасы (бұдан əрі – Тұжырымдама) Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасының «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» (бұдан əрі – 2050 Стратегиясы) атты Қазақстан халқына Жолдауында баяндалған нұсқауларға сəйкес əзірленді жəне Қазақстан Республикасы сыртқы саяси қызметінің қағидаттары мен тəсілдемелеріне, мақсаттарына, басымдықтары мен міндеттеріне негіз қалаушы көзқарастар жүйесін білдіреді.

 

КОНЦЕПЦИЯ внешней политики Республики Казахстан на 2014 – 2020 годы

Концепция внешней политики Республики Казахстан (далее – Концепция) разработана в соответствии с установками, изложенными в Послании Президента Республики Казахстан – Лидера Нации народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» (далее – Стратегия-2050), и представляет собой систему основополагающих взглядов на принципы и подходы, цели, приоритеты и задачи внешнеполитической деятельности Республики Казахстан.